ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ 08:00 - 20:00
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00 - 20:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00 - 20:00
ਵੀਰਵਾਰ 08:00 - 20:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00 - 17:00

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ